விமானப்பயண ஓழுங்கு


விமான இலக்கம் புறப்பாடு புறப்படும் டேர்மினல் புறப்படும் நேரம் இறக்கம் இறங்கும் டேர்மினல் இறக்க நேரம் காலஅட்டவணை காலப்பகுதி இறக்கம் இறங்கும் டேர்மினல் இறக்க நேரம்
MJ 401 CMB Bandaranayaka Int Airport 22:10 DXB Dubai Int Airport Terminal 2 01:30+ TUE 03 JUL 12 / 29 OCT 12
MJ 402 DXB Dubai Int Airport Terminal 2 02:40+ CMB Bandaranayaka Int Airport 09:00+ TUE 03 JUL 12 / 29 OCT 12
MJ 401 CMB Bandaranayaka Int Airport 22:50 DXB Dubai Int Airport Terminal 2 02:00+ THU 25 MAR 12 / 29 OCT 12
MJ 402 DXB Dubai Int Airport Terminal 2 03:00+ CMB Bandaranayaka Int Airport 09:20+ THU 25 MAR 12 / 29 OCT 12
MJ 401 CMB Bandaranayaka Int Airport 18:35 DXB Dubai Int Airport Terminal 2 21:45 SUN 25 MAR 12 / 29 OCT 12
MJ 402 DXB Dubai Int Airport Terminal 2 22:45 CMB Bandaranayaka Int Airport 05:05+ SUN 25 MAR 12 / 29 OCT 12
இப்போதே பதிவு செய்
இங்கிருந்து
இங்கு
புறப்பாடு
திரும்பும்பயணம் 
திரும்புதல்
வயதுவந்தவர்கள்
சிறார்
குழந்தைகள்
ஒழுங்கு விலை விலைதிகதிமாறலாம்
பல இடங்களுக்கு