பெக்கேஜஸ்
இருந்து
வரை
வளர்ந்தோர்
சிறுவர்கள்
புறப்படல்
திரும்புதல்
குழந்தைகள்
Class
புத்தகாய சுற்றுலா செயல்படுத்துனர்
தங்கள் தம்பதிவ சுற்றுலா மூலம் முகவர்கள் யார் பிரத்தியேகமாக மிஹின் லங்காவை ஊகுவிக்கிறார்களோ

மாவட்டம் பெயர் நகரம் தொலைபேசி 1 தொலைபேசி 2 தொலைபேசி 3
  வணக்கத்துக்குரிய M.பியரத்ன தேரர் களனி 071 4458839 037 2275705  
  வணக்கத்துக்குரிய P.விமலதாஜா தேரர் மீகொட 071 8392361 011 2855234  
  வணக்கத்துக்குரிய M.ரத்னபால தேரர் ஹோமாகம 071 6358591    
  வணக்கத்துக்குரிய D.மைதிரியா தேரர் பத்தரமுல்ல 071 8335467 077 1767317  
  வணக்கத்துக்குரிய B.பியானந்தா தேரர் பலாங்கொட 0776 854145 045 3463419  
  வணக்கத்துக்குரிய P.குணரத்ன தேரர் பதுளை 055 2229333 077 6250072  
  வணக்கத்துக்குரிய M.ஹேமாலோக தேரர் நெளும்தெனிய 035 2284224 071 8032321  
  வணக்கத்துக்குரிய P.தம்மபால தேரர் பதுளை 055 2222409 077 6909161  
கொழும்பு கொழும்பு திசொபியல் புத்த சங்கம் கொழும்பு 011 2323085 011 2441639  
  அகில இலங்கை புத்த காங்கிரஸ் கொழும்பு 7 071 4807268 011 2665047 011 2665048
  லோடஸ் டுவெர்ஸ் நுகேகொட 011 2822076 071 4870757  
  யாத்திரா டிராவல்ஸ் கொழும்பு 7 0112 689695 077 7774925  
  சாந்தி புத்த பூமி அமைப்பு கோட்டை 077 7770112 077 3729629 011 2885871
  பெஸ்ட் லைப் வந்தன (PVT) Ltd தெஹிவளை 011 2719974 011 2728262 077 3761133
  திரு நிமல் பண்டார உக்வத்தே கொழும்பு 7 011 2681714 072 152525 071 8011980
  கல்யாணா மித்ரா வந்தனா பத்தரமுல்லை 011 2885508 071 1795160  
  திரு சிறித தப்ரேவ் கொழும்பு 7 011 2688116 071 2371650 075 0160122
  இபர்ட் சில்வா விடுமுறை (PVT) Ltd கொஹுவல 011 2814700 077 7733971  
  கபோ டிராவல்ஸ் (Pvt) Ltd கொழும்பு 3 011 2593552 077 73905564  
  திரு ஸ்ரீ ரணசிங்ஹ ராஜகிரிய 011 2882122    
  பா(f)ர் டிராவல்ஸ் கொழும்பு 11 071 4016605 011 4723813  
  பீபள் டிராவல்ஸ் (Pvt) Ltd பொரளை 011 2447831 077 3721502  
  திரு R.M.D.B ராஜபக்ஷ கொழும்பு 10 011 2332747 011 2478385 011 56629935
  திரு W.L.D.சந்திரானந்த மாலபே 071 4399081    
  P. ஆரியபால பெரேரா ஹோமாகம 011 2895008 077 7889686  
  பேராசிரியர் மகரகம 011 2850003 077 7498002  
  எக்சொடிக் கேட்வேஸ் கொழும்பு 11 071 4016605 011 4723813  
கம்பஹா சம்பத் டுவர்ஸ் றாகம 077 2383263 011 2955312  
காலி திரு R.P.சந்திரசேகர காலி 091 4920744 077 7163798  
  சாவிய அறக்கட்டளை காலி 077 3408172 091 2234281  
கண்டி திரு W.L.D.சந்திரானந்த கண்டி 081 2404855 077 9626684  
  திரு சாலிய பெரேரா கண்டி 081 2233884 071 6107344  
புத்தளம் திரு I.P.S.குகசெகர நாத்தாண்டிய 032 2256524 032 2256523 077 3532207
களுத்துறை திரு துசித ஓபனாயக ஹொரண 077 7605265 034 3349001 071 6731717
  திரு M.D.K குணதிலக களுத்துறை 034 2226954 071 3 248171  
  திரு M.A.N பெரேரா பாணந்துறை 038 2237256 077 6 621296  
குருநாகல் திரு D.M.H.B திசானயாக குருநாகல 037 2222939 071 4394766  
மாத்தறை கிங்க்ஸ்லி முனசின்ஹ மாத்தறை 041 5677777 071 4878380  
  Star World Travels (Pvt) Ltd Matara 041-5625555  
071-4878380 041-5677777