மிஹின் லங்கா வேலை வாய்ப்புகள்
இருந்து
வரை
வளர்ந்தோர்
சிறுவர்கள்
புறப்படல்
திரும்புதல்
குழந்தைகள்
Class
மிஹின் லங்கா வேலை வாய்ப்புகள்
முகாமையாளர் - மனித வளங்கள் மற்றும் நிர்வாகம்
மிஹின் லங்கா (வ/ப) லிமிடெட்
கட்டிடம், இல 61, W.A.D ராமநாயக்க மாவத்தை,
கொழும்பு 02
தொலை நகல் : 0117800304