மகின்லங்கா வேலைவாய்ப்புகள்

Manager Human Resources & Administration
Mihin Lanka (Pvt.) Limited.
Building, No 61, W.A.D Ramanayake Mawatha,
Colombo 02
Fax : 0117800304

இப்போதே பதிவு செய்
இங்கிருந்து
இங்கு
புறப்பாடு
திரும்பும்பயணம் 
திரும்புதல்
வயதுவந்தவர்கள்
சிறார்
குழந்தைகள்
ஒழுங்கு விலை விலைதிகதிமாறலாம்
பல இடங்களுக்கு