பயணப்பொதிச் சலுகைகள்

மிகின் லங்கா மேலதிகமாகன பயணப்பொதிகளை எடுத்துச்செல்லும் சலுகைகளை எல்லா இடங்களுக்கும் வழங்குகிறது
இங்கிருந்து இங்கு FBA (KG) Amount  (PER KG)
Colombo (CMB)

Dubai (DXB)
Sharjah (SHJ)
Tiruchirapalli (TRZ)
Gaya (GAY)
Varanasi  (VNS)
Dhaka (DAC)
Jakarta (CGK)

20
20
20
20
20
20
20

LKR 1500
LKR 1500
LKR 500
LKR 1000
LKR 1000
LKR 2200
LKR 2200

 
Dubai (DXB)/Sharjah (SHJ) Colombo (CMB)
Tiruchirapalli (TRZ)
Gaya (GAY)
Varanasi  (VNS)
Male (MLE)
Dhaka (DAC)
Jakarta (CGK)
Thiruvananthapuram (TRV)
Kochi (COK)
Chennai (MAA)
Mumbai (BOM)
Delhi (DEL)
Bengaluru (BLR)
Bangkok (BKK)
Singapore (SIN)
Kuala Lumpur (KUL)
30
30
20
20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
AED 70
AED 70
AED 50
AED 50
AED 50
AED 100
AED 100
AED 50
AED 50
AED 50
AED 50
AED 50
AED 50
AED 100
AED 100
AED 100
Tiruchirapalli (TRZ)

Colombo (CMB)
Dubai (DXB)
Sharjah (SHJ)
Kuwait (KWI)
Dhaka (DAC)
Jakarta (CGK)
Abu Dhabi(AUH)
Muscat (MCT)
Dammam (DMM)
Bahrain (BAH)
Riyadh (RUH)
Doha (DOH)
Male (MLE)
Singapore (SIN)
Bangkok (BKK)
Kuala Lumpur (KUL)
Beijing (BJS)
Guangzhou (CAN)
Shanghai (SHA)
London (LON)
Milan (MIL)
Rome (ROM)
Frankfurt (FRA)
Paris (PAR)

30
30
20
30
20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

INR 105
INR 650
INR 650
INR 650
INR 720
INR 720
INR 720
INR 720
INR 720
INR 720
INR 720
INR 720
INR 300
INR 600
INR 600
INR 600
INR 1100
INR 1100
INR 1100
INR 1400
INR 1400
INR 1400
INR 1400
INR 1400

 
Gaya (GAY) / Varanasi  (VNS)

Colombo (CMB)
Dubai (DXB)
Sharjah (SHJ)
Kuwait (KWI)
Jakarta (CGK)

20
20
20
20
20

INR 415
INR 600
INR 600
INR 600
INR 600

 
Dhaka (DAC) Colombo (CMB)
Male ( MLE )
Jakarta (CGK)
Dubai (DXB)
Sharjah (SHJ)
Kuwait (KWI)
Bahrain (BAH)
Doha (DOH)
Abu Dhabi(AUH)
Dammam (DMM)
Muscat (MCT)
Singapore (SIN)
Bangkok (BKK)
Kuala Lumpur (KUL)
London (LON)
Frankfurt (FRA)
Paris (PAR)
Milan (MIL)
Rome (ROM)
Moscow (MOW)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
USD 15
USD 20
USD 25
USD 25
USD 25
USD 25
USD 25
USD 25
USD 25
USD 25
USD 25
USD 25
USD 25
USD 25
USD 35
USD 35
USD 35
USD 35
USD 35
USD 35
Jakarta (CGK) Colombo
Male (MLE)
Tiruchirapalli (TRZ)
Gaya (GAY)
Varanasi  (VNS)
Dubai (DXB)
Sharjah (SHJ)
Kuwait (KWI)
Dhaka (DAC)
Abu Dhabi (AUH)
Bahrain (BAH)
Dammam (DMM)
Riyadh (RUH)
Doha (DOH)
Muscat (MCT)
Delhi (DEL)
Bengaluru (BLR)
Mumbai (BOM)
Chennai (MAA)
Thiruvananthapuram (TRV)
Kochi (COK)
Milan (MIL)
Rome (ROM)
London (LON)
Karachi (KHI)

20
20
30
25
25
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
20
20
20
20

USD 25
USD 30
USD 30
USD 30
USD 30
USD 40
USD 40
USD 40
USD 40
USD 40
USD 40
USD 40
USD 40
USD 40
USD 40
USD 30
USD 30
USD 30
USD 30
USD 30
USD 30
USD 70
USD 70
USD 70
USD 25Valid till 30 Sep'12
Valid till 30 Sep'12
Valid till 30 Sep'12
Valid till 30 Sep'12
Valid till 30 Sep'12
Valid till 30 Sep'12
Valid till 30 Sep'12UNCHECKED BAGGAGE


EACH PIECE of checked-in baggage must not weigh more than 32 kg.
Certain items are not allowed in your checked-in and hand luggage. Please refer to Mihin Lanka ticket office or call centre for further details.
Checked baggage in excess of applicable free baggage allowance is subject to an excess baggage charge
In addition to the FBA each passenger (excluding infants) is allowed to carry one small piece of hand luggage, which must not exceed 7 kg.
Infants
10 kg of free baggage allowance as check-in baggage or 07kg of carry on baggage is allowed.
இப்போதே பதிவு செய்
இங்கிருந்து
இங்கு
புறப்பாடு
திரும்பும்பயணம் 
திரும்புதல்
வயதுவந்தவர்கள்
சிறார்
குழந்தைகள்
ஒழுங்கு விலை விலைதிகதிமாறலாம்
பல இடங்களுக்கு