முன் பதிவு செய்க
இருந்து
வரை
இருந்து
வரை
புறப்படல்
திரும்புதல்
வகுப்பு
வளர்ந்தோர்
சிறுவர்கள்
குழந்தைகள்
பன்முகச் சேரிடங்கள்
Or

இணையதள மூலமான முன் பரிசோதனைகளை விமானம் புறப்படுவதற்கு 24 தொடக்கம் 2 மணிநேரத்திற்குள் மேற்கொள்ள முடியும்.இவ்வசதி சீசெல்ஸ், கயா , வாரணாசி மற்றும் மேதன் நாடுகளிலிருந்து புறப்படும் பயணிகளுக்கு கிடைக்கப்பெற மாட்டாது

விசேட கொடுப்பனவுகள் தீர்வையற்ற (Duty Free ) - மிஹின் பயணிகளுக்கான 15% விசேட விலைக்கழிவு மலிவான கார்கோ எக்ஸ்பிரஸ் கட்டணம் 3,500 / = ரூபாவிலிருந்து உங்கள் உணவை மேம்படுத்த 30 வகையான விருப்பத் தேர்வுகள் ஓர் உயர் தரத்திலான விமான சேவையினைப் பெற்றுக்கொள்ள கடற்கரைகளுடனான சீஷெல்ஸ் ஹாலிடேஸ் ஒரு மறக்கமுடியாத அனுபவம்
விசேட கட்டணங்கள் Muscat
From LKR 44,000* MALE
From LKR 17,300* Bahrain
From LKR 33,100* JAKARTA
From LKR 20,300* DHAKA
From LKR 61,200*
Like us on Facebook Sign up for our email alerts
Terms & Conditions | Conditions of Carriage