முன் பதிவு செய்க
இருந்து
வரை
புறப்படல்
திரும்புதல்
வகுப்பு
வளர்ந்தோர்
சிறுவர்கள்
குழந்தைகள்
பன்முகச் சேரிடங்கள்
The magical islands of Seychelles consist of 115 natural islands of which 41 are granitic and 75 are coralline .The islands have a rich history and culture and boast some of the most magnificent beaches .Discover different aspect of Seychelles culture, local art, and architecture, enjoy the unique flora, fauna & wildlife with Mihin Holidays.
Check Now
விசேட கொடுப்பனவுகள் தீர்வையற்ற (Duty Free ) - மிஹின் பயணிகளுக்கான 15% விசேட விலைக்கழிவு மலிவான கார்கோ எக்ஸ்பிரஸ் கட்டணம் 3,500 / = ரூபாவிலிருந்து உங்கள் உணவை மேம்படுத்த 30 வகையான விருப்பத் தேர்வுகள் ஓர் உயர் தரத்திலான விமான சேவையினைப் பெற்றுக்கொள்ள கடற்கரைகளுடனான சீஷெல்ஸ் ஹாலிடேஸ் ஒரு மறக்கமுடியாத அனுபவம்
விசேட கட்டணங்கள் MADURAI
Return LKR 16,100* SHARJAH
Return LKR 39,200* BAHARAIN
Return LKR 32,200* JAKARTA
Return LKR 54,160* DHAKA
Return LKR 56,900*
Like us on Facebook Sign up for our email alerts
Terms & Conditions | Conditions of Carriage