මිහින් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය
සිට
වෙත
සිට
වෙත
වැඩිහිටි
දරුවන්
පිටත්වීම
නැවත පැමිණීම
ළදරුවන්
Class
මිහින් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය

අපනයනය

මිහින් කාගෝ අධිවේගී සේවාව

අධිවේගී සේවාවේ ගාස්තු

කිගෝග්‍රෑම් 500 සිට 1000 දක්වා - කිලෝග්‍රෑමයකට රුපියල් 7.50 බැගින්

* මෙම ගාස්තු සඳහා ගුවන් ගමන් ගාස්තුව ඇතුළත් නොවේ.

පෞද්ගලික භාණ්ඩ සේවාව

භාණ්ඩ ප්‍රවාහන සේවා ගාස්තුව

කිලෝග්‍රෑම් 100 – 200 දක්වා - රුපියල් 20,000

*මෙම ගාස්තු සඳහා ගුවන් ගමන් ගාස්තුව ඇතුළත් නොවේ.

අපනයන

මිහින් කාගෝ අධිවේගී සේවාව

මෙම සේවාව බර කිලෝග්‍රෑම් 1000 ක් වන සාමාන්‍ය කාගෝ භාණ්ඩ අපනයන ප්‍රවාහනය සඳහා ක්‍රියාත්මක වෙයි. අදාළ ලියකියවිලි, රේගුවෙන් නිදහස් කරගැනීම සහ එම භාණ්ඩ නිවසටම ගෙනැවිත් දීමද මිහින් කාගෝ විසින් කර දෙයි.

භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කොළඹ නගර මධ්‍යයේ සිට කිලෝමීටර් 50ක් ඇතුළත ක්‍රියාත්මක වෙයි.

අධිවේගී කාගෝ සේවාවේ ගාස්තු

* ඉහත සඳහන් කළ ගාස්තුව ගුවන් ගමන් ගාස්තු, රේගු බදු සහ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ ගබඩා භාණ්ඩ හැසිරවීම් ගාස්තුවලින් තොරව

සම්බන්ධ කර ගත හැකි මාර්ග

දුරකතන -  +94 11 2590402


ජංගම දුරකථන - +94 77 7320530

ෆැක්ස් - :+94 11 2555167

ඉ-මේල් -

ලිපිනය - මිහින් ලංකා කාගෝ කාර්යාලය, අංක 06, ජෝෂප් මාවත, දෙවැනි මහල, කොළඹ 04


Like us on Facebook Sign up for our email alerts