මිහින් ව්‍යාපාරික පන්තිය
සිට
වෙත
සිට
වෙත
වැඩිහිටි
දරුවන්
පිටත්වීම
නැවත පැමිණීම
ළදරුවන්
Class
මිහින් ව්‍යාපාරික පන්තිය
ඔබේ ප්‍රියතම ගුවන් සේවය මිහින් ව්‍යාපාරික පන්තිය වශයෙන් දැන් අලුත් සේවාවක් අරඹ කර ඇත.

එමගින් ලැබෙන සුවිශේෂී සේවාවන්

ගුවන් තොටුපොලේදී

ව්‍යාපාරික පන්තියට වෙන්වුනු කවුළු, ගුවන් යානයට ඇතුලත් වීමේදී ප්රමුකත්වය, ගමන් මලු පිටතට ගැනීමේදී ප්රමුකත්වය

සුවපහසුව

ඉඩ පහසුව ඇති පිටුපසට නැමිය හැකි ආසන

ගුවන්යානය තුල විනෝදාස්වාදය

ගුවන්යානය තුලදී සැපයෙන උපකරණය තුලින් ඔබට චිත්රපටි නැරබීම, සංගීතයට සවන් දීම, පරිගණක ක්රීඩා ආදියෙහි නිරතවිය හැක.

ආහාරපාන සහ බීම වර්ඝ

ව්‍යාපාරික පන්තිය සුවිශේෂී වූ ආහාරපාන සහ බීම වර්ඝ නොමිලේ සැපයෙනු ඇත

ගුවන් සේවක සේවිකාවන්

ව්‍යාපාරික පන්තියටම වෙන්වූ ගුවන් සේවක සේවිකාවන්ගේ සේවය ලබාගත හැක.
Like us on Facebook Sign up for our email alerts