ගමන් මලු දීමනා
සිට
වෙත
සිට
වෙත
වැඩිහිටි
දරුවන්
පිටත්වීම
නැවත පැමිණීම
ළදරුවන්
Class
ගමන් මලු දීමනාව
අඩු බරක් සහිතව පියාසර කිරීම ගැනද ඔබ මෙහිදී වදවිය යුතු නැහැ. ඔබගේ සංචාරය ව්‍යාපාරික, දින කීපයක නිවාඩු ගත කිරීමක් හෝ පළමු ගුවන් ගමන වුවත්... ඔබ නිවසේ සිටින හැගීමෙන්ම මේ ගමන සැලැස්වීමට අප සූදානම්. අපගේ සියලුම ගමනාන්තයන් වෙත නොමිලේ ගමන් මලු දීමනාවක් ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇත්තේ එබැවිනි. පාරිභෝගික ඔබගේ අවශ්‍යතාව සලකා බලා තවදුරටත් (සීමාසහිතව) ගමන් මලු රැගෙනයාමට අවස්ථාව උදා කර ඇත.
සිට වෙත නොමිලේ ලැබෙන ගමන් මලු දීමානව (කි.ග්‍රෑ) නොමිලේ ලැබෙන ගමන් මලු දීමානව (කි.ග්‍රෑ) ව්‍යාපාරික පන්තිය වෙනුවෙන් ගමන් මලු සඳහා අයකිරීම (කිලෝග්‍රෑමයකට) විශේෂ පිලිබුබුවන්
Colombo (CMB) Sharjah (SHJ) 30 40 LKR 1600  
Bahrain (BAH) 30 40 LKR 1600  
Madurai (IXM) 30 40 LKR 600  
Gaya (GAY) 30 40 LKR 1000  
Varanasi  (VNS) 30 40 LKR 1000  
Dhaka (DAC) 30 40 LKR 2300  
Jakarta (CGK) 30 40 LKR 2200  
Medan (MES) 30 40 LKR 2200  
Seychelles (SEZ) 30 40 LKR 1800  
Lahore (LHE) 30 40 LKR 1800  
 Sharjah (SHJ) Colombo (CMB) 30 40 AED 80  
Madurai (IXM) 30 40 AED 55  
Gaya (GAY) 30 40 AED 50  
Varanasi  (VNS) 30 40 AED 50  
Dhaka (DAC) 30 40 AED 110  
Jakarta (CGK) 30 40 AED 120  
Medan (MES) 30 40 AED 100  
Seychelles (SEZ) 30 40 AED 100  
Lahore (LHE) 30 40 AED 70  
Baharain ( BAH) Colombo (CMB) 30 40 BHD 8  
Madurai (IXM) 30 40 BHD 10  
Dhaka (DAC) 30 40 BHD 12  
Jakarta (CGK) 30 40 BHD 11  
Medan (MES) 30 40 BHD 11  
Seychelles (SEZ) 30 40 BHD 11  
Lahore (LHE) 30 40 BHD 11  
Madurai (IXM) Colombo (CMB) 30 40 INR 180  
Sharjah (SHJ) 30 40 INR 650  
Dhaka (DAC) 30 40 INR 720  
Jakarta (CGK) 30 40 INR 720  
Seychelles (SEZ) 30 40 INR 720  
Bahrain (BAH) 30 40 INR 720  
Lahore (LHE) 30 40 INR 720  
Varanasi (VNS) / Gaya (GAY) Colombo (CMB) 30 40 INR 500  
Sharjah (SHJ) 30 40 INR 600  
Bahrain (BAH) 30 40 INR 600  
Kuwait (KWI)  30 40 INR 600  
Jakarta (CGK) 30 40 INR 600  
Lahore (LHE) 30 40 INR 600  
Dhaka (DAC) Colombo (CMB) 30 40 USD 20  
Madurai (IXM) 30 40 USD 20  
Jakarta (CGK) 30 40 USD 25  
Sharjah (SHJ) 30 40 USD 25  
Bahrain (BAH) 30 40 USD 25  
Seychelles (SEZ) 30 40 USD 25  
Lahore (LHE) 30 40 USD 25  
Jakarta (CGK) Medan (MES) Colombo 30 40 USD 30  
Madurai (IXM) 30 40 USD 30  
Gaya (GAY) 30 40 USD 30  
Varanasi  (VNS) 30 40 USD 30  
Sharjah (SHJ) 30 40 USD 40  
Dhaka (DAC) 30 40 USD 40  
Seychelles (SEZ) 30 40 USD 40  
Bahrain (BAH) 30 40 USD 40  
Lahore (LHE) 30 40 USD 35  
Seychelles (SEZ) Colombo (CMB) 30 40 SCR 250  
Jakarta (CGK) 30 40 SCR 300  
Dhaka (DAC) 30 40 SCR 300  
Madurai (IXM) 30 40 SCR 300  
Sharjah (SHJ) 30 40 SCR 300  
Bahrain (BAH) 30 40 SCR 300  
Lahore (LHE) 30 40 SCR 300  
Lahore (LHE) Colombo (CMB) 30 40 PKR 1700  
Jakarta (CGK) 30 40 PKR 2600  
Dhaka (DAC) 30 40 PKR 2000  
Madurai (IXM) 30 40 PKR 1500  
Sharjah (SHJ) 30 40 PKR 2000  
Bahrain (BAH) 30 40 PKR 2000  
Seychelles (SEZ) 30 40 PKR 2500  
Like us on Facebook Sign up for our email alerts