පැමිණීම් සහ පිටත්වීම්
සිට
වෙත
සිට
වෙත
වැඩිහිටි
දරුවන්
පිටත්වීම
නැවත පැමිණීම
ළදරුවන්
Class
පැමිණීම් සහ පිටත්වීම්
ඔබගේ පියාසැරිය සුන්දර කරනවා පමණක් නොව ඔබ ගුවන් තොටුපොළට පැමිණි මොහොතේ සිටම පහසුකම් සැලසීමට අප සූදානම්. අපගේ සුවිශේෂී පරීක්ෂා කිරීමේ කවුලු අංක 16,17,18 සහ 19 පිටත්වීමට පැය තුනකට පෙර විවෘත කෙරෙන අතර ගුවන් ගතවීමට විනාඩි 60 කට පෙර එම කවුලු වසා දැමීම සිදුකරයි. ඒ අනුව පරීක්ෂා කිරීම් සඳහා සැලකිය යුතු වේලාවක් පාරිභෝගික ඔබට හිමි වෙයි.
පළමුවරට අපගේ සේවාව ලබා ගන්නා සංචාරකයන් සහ මගීන් සඳහා වැඩි විස්තර සහ උපකාර ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාකර +94 (0) 773 856 312 අංකය අමතන්න

හදිසි ඇමතුම් අංක

ජකර්තා ගුවන් තොටුපොළ බදු

ජකර්තා නුවර පිටවීමේ පර්යන්තයේදී ගුවන් තොටුපොල බදු ලෙසආසන්න වශයෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් 20 ක මුදලක් අය කෙරේ. (ගුවන් ගමන් ගාස්තුවේ ඇතුළත්ව නැත)
Like us on Facebook Sign up for our email alerts