ගමන් විස්තර
සිට
වෙත
පිටත්වීම
නැවත පැමිණීම
පන්තිය
වැඩිහිටි
දරුවන්
ළදරුවන්
බහුවිධ ගමනාන්ත
The magical islands of Seychelles consist of 115 natural islands of which 41 are granitic and 75 are coralline .The islands have a rich history and culture and boast some of the most magnificent beaches .Discover different aspect of Seychelles culture, local art, and architecture, enjoy the unique flora, fauna & wildlife with Mihin Holidays.
වැඩි විස්තර