ගුවන් ගමන් නියෝජිතයින්
සිට
වෙත
වැඩිහිටි
දරුවන්
පිටත්වීම
නැවත පැමිණීම
ළදරුවන්
Class
ගුවන් ගමන් නියෝජිතයින්

" + data[i].Address + "
Telephone : " + data[i].Telephone + "
Fax : " + data[i].Fax + "
Email : " + data[i].Email + "
"); } }, function (data) { }); }