පැකේජ
සිට
වෙත
වැඩිහිටි
දරුවන්
පිටත්වීම
නැවත පැමිණීම
ළදරුවන්
Class
බුද්ධගයා සංචාර මෙහෙයවන්නන්
සිය දඹදිව සංචාර සමගින් මිහින් ලංකා ගුවන් සේවය පිළිබද ප්‍රචාරය කරන සංචාරක නියෝජිතයින්

දිස්ත්‍රික්ක නම නගරය දුරකථනය 01 දුරකථනය 02 දුරකථනය 03
  පූජ්‍ය. එම්. පියරත්න හිමි කැලණිය 071 4458839 037 2275705  
  පූජ්‍ය. පී විමලදේව හිමි මීගොඩ 071 8392361 011 2855234  
  පූජ්‍ය එම්. රත්නපාල හිමි හෝමාගම 071 6358591    
  පුජ්‍ය ඩී මෛත්‍රීය හිමි බත්තරමුල්ල 071 8335467 077 1767317  
  පූජ්‍ය බී. පියනන්ද හිමි බලන්ගොඩ 0776 854145 045 3463419  
  පූජ්‍ය පී ගුණරත්න හිමි බදුල්ල 055 2229333 077 6250072  
  පූජ්‍ය එම්. හේමාලෝක හිමි නෙළුම්දෙණිය 035 2284224 071 8032321  
  පූජ්‍ය පී. ධම්මපාල හිමි බදුල්ල 055 2222409 077 6909161  
කොළඹ කොළඹ කොළඹ 011 2323085 011 2441639  
  සමස්ත ලංකා බෞද්ධ සම්මේලන කොළඹ 07 071 4807268 011 2665047 011 2665048
  ලෝටස් සංචාරකයෝ නුගේගොඩ 011 2822076 071 4870757  
  යාත්‍රා සංචාරකයෝ කොළඹ 07 0112 689695 077 7774925  
  ශාන්ති බුද්ධ බූමි සංවිධානය කෝට්ටේ 077 7770112 077 3729629 011 2885871
  බෙස්ට් ලයිෆ් වන්දනා (පුද්ගලික) සමාගම දෙහිවල 011 2719974 011 2728262 077 3761133
  නිමල් බණ්ඩාර උක්වත්ත මහතා කොළඹ 07 011 2681714 072 152525 071 8011980
  කල්‍යාණ මිත්‍ර වන්දනා බත්තරමුල්ල 011 2885508 071 1795160  
  සිරිදා තේබෘ මහතා කොළඹ 07 011 2688116 071 2371650 075 0160122
  ඊබට් සිල්වා හොලිඩේස් (පුද්ගලික) සමාගම කොහුවල 011 2814700 077 7733971  
  ගැබෝ ට්‍රැවල්ස් (පුද්ගලික) සමාගම කොළඹ 03 011 2593552 077 73905564  
  සිරි රණසිංහ මහතා රාජගිරිය 011 2882122    
  ෆාර් ට්‍රැවල්ස් කොළඹ 11 071 4016605 011 4723813  
  ලංකා බැංකු සංචාරකයෝ බොරැල්ල 011 2447831 077 3721502  
  පීපල්ස් ට්‍රැවල්ස් (පුද්ගලික) සමාගම කොළඹ 10 011 2332747 011 2478385 011 56629935
  ආර්.එම්.ඩී.බී. රාජපක්ෂ මහතා මාලඹේ 071 4399081    
  පියල් ජයතිලක මහතා හෝමාගම 011 2895008 077 7889686  
  මහාචාර්ය ආරියපාල පෙරේරා මහතා මහරගම 011 2850003 077 7498002  
  එක්සොටික් ගේට්වේස් කොළඹ 11 071 4016605 011 4723813  
ගම්පහ සම්පත් ටුවර්ස් රාගම 077 2383263 011 2955312  
ගාල්ල ආර්. පී. චන්ද්‍රසේකර මහතා ගාල්ල 091 4920744 077 7163798  
  සවිය පදනම ගාල්ල 077 3408172 091 2234281  
මහනුවර ඩබ්.එල්.ඩී. චන්ද්‍රානන්ද මහතා මහනුවර 081 2404855 077 9626684  
  සාලිය පෙරේරා මහතා මහනුවර 081 2233884 071 6107344  
පුත්තලම අයි.පී.එස්. ගුණසේකර මහතා නාත්තන්ඩිය 032 2256524 032 2256523 077 3532207
කළුතර තුසිත ඕපනායක මහතා හොරණ 077 7605265 034 3349001 071 6731717
  එම්.ඩී.කේ. ගුනතිලක මහතා කළුතර 034 2226954 071 3 248171  
  එම්.ඒ.එන් පෙරේරා මහතා පානදුර 038 2237256 077 6 621296  
කුරුණෑගල ඩී.එම්.එච්.බී. දිසානායක මහතා කුරුණෑගල 037 2222939 071 4394766  
මාතර කිංග්ස්ලි මුණසිංහ මාතර 041 5677777 071 4878380  
  Star World Travels (Pvt) Ltd Matara 041-5625555  
071-4878380 041-5677777