සිට
වෙත
සිට
වෙත
වැඩිහිටි
දරුවන්
පිටත්වීම
නැවත පැමිණීම
ළදරුවන්
Class

" + data[i].Address + "
Telephone : " + data[i].Telephone + "
Fax : " + data[i].Fax + "
Email : " + data[i].Email + "
"); // $("#div-contt").append("
"); // $("#div-contt").append("
" + data[i].Title + "
"); // $("#div-contt").append("
" + data[i].Address + "
"); // if (data[i].Telephone != "") { // $("#div-contt").append("
Telephone : " + data[i].Telephone + "
"); // } // if (data[i].Fax != "") { // $("#div-contt").append("
Fax : " + data[i].Fax + "
"); // } // if (data[i].Email != "") { // $("#div-contt").append("
Email : " + data[i].Email + "
"); // } // if (data[i].OpenHrs != "") { // $("#div-contt").append("
Operating Hours : " + data[i].OpenHrs + "
"); // } // $("#div-contt").append("
"); // $("#div-contt").append("
"); } }, function (data) { }); }