මිහින් ලංකා ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය
සිට
වෙත
සිට
වෙත
වැඩිහිටි
දරුවන්
පිටත්වීම
නැවත පැමිණීම
ළදරුවන්
Class
මිහින් ලංකා ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය
ඔබගේ සංචාරය පිළිබඳව යම් තොරතුරක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් අපගේ ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය හා සම්බන්ධ වෙන්න.

Sri Lanka

If you are dialing within Sri Lanka: 0112 00 22 55.
If you are dialing from outside: +94 112 00 22 55.
Opening Hours (local): 24x7 365 Days.

Dubai - UAE

Telephone : + 971 43585353 begin_of_the_skype_highlighting  (Travel Agent inquires)
Toll Free : 80064446 (Direct passenger inquires)
Fax : + 971 43587711
Mobile Contact Numbers : +971558993944 / +971555471709
Operating Hours : Saturday to Thursday : 0900 – 1900 Hrs