ළදරුවන් සමගින් සංචාරය
සිට
වෙත
සිට
වෙත
වැඩිහිටි
දරුවන්
පිටත්වීම
නැවත පැමිණීම
ළදරුවන්
Class
ළදරුවන් සමගින් සංචාරය
ළදරුවන් සඳහා වෙන්වූ විශේෂිත ආසන ගුවන් යානයේ මගී ආසනය මත පිහිටුවීමේ අවසරය හිමිවෙයි. මෙය ඉදිරිපස බලා සිටින ආකරයෙන් සහ ළදරුවාට අවහිරයක් නොවන ආකරයෙන් තිබිය යුතුය.

  • වයස අවුරුදු දෙක දක්වා දරුවන් මෙවැනි විශේෂිත ආසන මතදී වඩාත් ආරක්ෂිතය. එහෙත් එම දරුවාගේ බර සහ ප්‍රමාණය එම ආසනයේ නියමිත ප්‍රමාණයන් ඉක්ම නොවිය යුතුය.
  • නියමිත ක්‍රමයකට අනුව හෝ ආසනයේ නිෂ්පාදකයින්ගේ උපදෙස් අනුව මෙම ආසනය ගුවන් යානයේ ආසනය වෙත ආරක්ෂිතව සම්බන්ධවී තිබිය යුතුය.
  • හදිසි පිටවීමේ දොරටුවක් වැනි යමක් ආසන්නයේ ඇති ආසනයක මෙවැනි විශේෂිත ළදරු ආසන පිහිටු නොවිය යුතුය.
  • ළදරුවාගේ මෙම ආසනය කිසිදු ගමන්මගක් හෝ හදිසි දොරටුවකට බාධාවක් නොවිය යුතුය.
  • කවුලුව ආසන්නයේ  හෝ ප්‍රවේශ මාර්ග දෙකක් අතර ඇති මැද පේළියක ආසනයක් මේ සඳහා සුදුසුම ස්ථානයයි. ළදරුවාගේ බාරකරුවන් එකම ආසන පේලියක සිටින අවස්ථාවකදී ළදරුවා සඳහා
  • අතර මැදි ආසනයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇත.
  • ළදරුවා එකම පවුලකට අයත් නම් හෝ වැඩිහිටියා තවත් දරුවෙකු බලා ගන්නේ නම් හැර ඕනෑම ආසන පේලියක රඳවා තැබිය හැක්කේ එක් ළදරුවෙකු හෝ දරුවෙකු පමණි.


ගුවන් යානයක් තුළ ළදරුවෙකු තබා ගත යුතු සාමාන්‍ය නීති පිළිවෙල

වයස හැසිරවීමේ උපාංගය
මාස හයට අඩු ළදරුවන්ගේ ආසන පටි
මාස හයේ සිට අවුරුදු දෙක දක්වා ළදරුවන්ගේ ආසන පටි හෝ අනුමත මෝටර් රථ ආකාරයේ ළදරු ආසන
වයස අවුරුදු දෙකට ඉහළ අනුමත මෝටර් රථ මාදිලියේ උපාංග හෝ ගුවන් යානයේ ආසන පටි
Like us on Facebook Sign up for our email alerts