ගමන් විස්තර
සිට
වෙත
සිට
වෙත
පිටත්වීම
නැවත පැමිණීම
පන්තිය
වැඩිහිටි
දරුවන්
ළදරුවන්
බහුවිධ ගමනාන්ත
නැතහොත්

අන්තර්ජාලය හරහා පරීක්ශා කිරීමේ පහසුකම ගුවන් යානය පිටත්වීමට පැය 24 සිට පැය 2 ක් දක්වා පවතී. මෙය සීෂෙල්ස් , ගායා , වරනාසි , මේඩන් සඳහා වන ස්ථානයන්ගෙන් පිටත් වන්නේ නම් අදාල නොවේ